Biogasinstallatie maakt productie op Chemelot duurzamer

 
 

OCI Nitrogen ontwikkelt samen met Re-N Technology een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot. Onder de naam Zitta®Biogas Chemelot gaat de installatie een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het mestoverschot in Nederland. Tegelijkertijd wordt het productieproces van OCI Nitrogen verduurzaamd. Dit is geheel in lijn met de doelstellingen die de Nederlandse overheid in het nieuwe regeerakkoord heeft gesteld op het gebied van broeikasgasemissies.


Volledige recycling

De installatie verwerkt mest die wordt omgezet naar biogas, gedroogde mestkorrels en zuiver water.
De varkensmest wordt zo vers mogelijk verwerkt, waardoor de milieubelasting - door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven - geminimaliseerd wordt. Het biogas wordt ingezet voor de kunstmestproductie van OCI Nitrogen. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4.5 miljoen kilo fosfaat omgezet naar droge meststof voor export naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Tevens wordt ongeveer 2 miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.
De biogasinstallatie gaat ongeveer 700 kton ton mest verwerken, waarmee ruim 40 miljoen kubieke meter biogas kan worden geproduceerd. Dit staat gelijk aan het aardgasverbruik van 25.000 huishoudens, waarmee OCI Nitrogen haar CO2 footprint verlaagt. Door gebruik te maken van de restwarmte op Chemelot is de efficiency van de installatie significant hoger dan die van conventionele biogasinstallaties.


Omgevingsvergunning

Dit initiatief past helemaal in de nieuwe gebiedsvisie Chemelot 2025 waarin Chemelot de meest competitieve en duurzame chemiesite van West-Europa wil worden. De Provincie Limburg heeft inmiddels de omgevingsvergunning verleend. Daaraan voorafgaand is met een afvaardiging van omwonenden gesproken over het voorgenomen project.
De haalbaarheid is onder andere afhankelijk van de zogeheten Stimulering Duurzame Energie (SDE+) van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De planning is om de biogasinstallatie in 2020 in bedrijf te hebben.

Bekijk het filmpje!

 

 

 
   
 
Legal & Privacy statement  |  Cookie control                                                                                                                                                        © 2012 OCI Nitrogen